Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Praktijk Ayenni hanteert Algemene Voorwaarden. Door een afspraak te maken bij Ayenni en/of deel te nemen aan een cursus/activiteit, geeft u aan kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Ayenni: de onderneming die massages en energetische behandelingen aanbiedt.
  • Cliënt: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de diensten van Ayenni.
  • Behandeling: zowel de massage- als de energetische behandeling die de cliënt ontvangt.
  • Afspraak: afspraak voor een behandeling in de praktijk of op locatie.
  • Cursus/activiteit: een groepstraject/cursus/reeks van meerdere lesdagen en/of een eenmalige activiteit/workshop/evenement waarvoor kan ingeschreven worden.

2. Afspraken en Annulering

2.1 Ayenni werkt enkel op afspraak. Afspraken gemaakt met Ayenni zijn bindend. De cliënt dient een afspraak voor een behandeling te maken via de door Ayenni aangewezen kanalen, zijnde:

- via de online afsprakenkalender op www.ayenni.be/afspraak

- telefonisch op het nummer 0474 66 22 32

- via het contactformulier op www.ayenni.be/contact

- via e-mail naar info@ayenni.be

2.2 Bij verhindering voor een afspraak dient de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Bij niet tijdige annulering behoudt Ayenni zich het recht voor om 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Dit geldt ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+ 10 min) of in geval van no show. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak enkel doorgaan indien de behandeling ingekort kan worden of Ayenni voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. Zo niet behoudt Ayenni zich het recht voor om deze te annuleren en 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Dit dient onmiddellijk ter plaatse vereffend te worden. In geval van no show ontvangt de cliënt hiervan dan een aparte factuur via het opgegeven e-mailadres.

2.3 Bij verhindering voor een cursus/activiteit gelden volgende regels:

2.3.1 Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail t.a.v. Ayenni

2.3.2 Bij annulering op minimaal 2 weken voor de aanvangsdatum van de cursus/activiteit, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

2.3.3 Bij annulering op minder dan 2 weken tijd voor de aanvang van de cursus/activiteit, wordt het betaalde bedrag terugbetaald met aftrek van 10% onkosten (met een minimum van 15 euro).

2.3.4 Bij annulering op minder dan 1 week tijd voor de aanvang de cursus/activiteit, blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

2.3.5 Bij annulering op minder dan 3 dagen tijd voor de aanvang van de cursus/activiteit, blijft het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd en is er geen mogelijkheid tot terugbetaling.

2.4 Ayenni heeft steeds het recht om een geplande cursus/activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen die Ayenni hanteert zijn in euro's en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.

3.2 Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Ayenni is vrij in de keuze van haar producten.

3.3 Ayenni behoudt zich het recht voor om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Ayenni vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum.

3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling contant of via Payconiq te voldoen.

3.5 Wanneer de cliënt betaalt met een cadeaubon, is er geen teruggave mogelijk wanneer de cliënt minder dan de cadeaubonwaarde aan behandelingen of diensten afneemt. Het overgebleven bedrag blijft geldig tot de vervaldatum van de cadeaubon.

3.6 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

3.7 Voor deelname aan een cursus/activiteit dient het inschrijvingsgeld vóór aanvang van de eerste lesdag integraal betaald te worden op de bij inschrijving aangegeven manier.

3.8 In overleg is het mogelijk om gespreid te betalen. Indien de cliënt na de aanvang van de cursus/activiteit deze vroegtijdig stopzet, blijft steeds het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

4. Vertrouwelijkheid en Privacy

4.1 Ayenni behandelt alle persoonlijke en medische informatie van de cliënt vertrouwelijk en zal deze niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekken, tenzij de wet anders voorschrijft.

5. Hygiëne

5.1 De cliënt kan van Ayenni verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Het textiel wat gebruikt wordt is eigendom Ayenni en wordt na elke behandeling verschoond en op de correcte wijze gereinigd.

5.2 Van de cliënt wordt eveneens verwacht dat hij de hygiëneregels in acht neemt. Het is aangeraden te douchen vlak voor de behandeling.

5.3 Tijdens de behandeling kan er gebruik gemaakt worden van massageolie. Er is geen douche aanwezig; wel krijgt de cliënt handdoeken ter beschikking. Houd hier rekening mee bij de kledingkeuze.

6. Behandelingen

6.1 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.

6.2 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan Ayenni te worden gemeld. In het eerste trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.

6.3 De behandelingen bij Ayenni vervangen geen doktersbezoek en er worden geen medische diagnoses gesteld. De behandelingen zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Ayenni zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

6.4 De resultaten van behandelingen kunnen per persoon verschillen. Ayenni garandeert geen specifieke resultaten.

6.4 Ayenni behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Ayenni en derhalve kan Ayenni niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, lichamelijk, materieel of immaterieel, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Ayenni is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

7.2 Ayenni kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

8. Gedrag

8.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens de algemene normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ayenni het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding. De cliënt dient de gereserveerde behandeling/tijd volledig te betalen.

8.2 De behandelingen bij Ayenni zijn niet erotisch of seksueel getint. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen doen en/of gedragingen vertonen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd. Zij zullen de toegang tot de praktijk verder ontzegd worden en niet meer worden behandeld.

8.3 Ayenni meldt diefstal altijd bij de politie.

8.4 Mobiele telefoons dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.

8.5 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling, uitgezonderd in het geval van een minderjarige cliënt waar een ouder of voogd aanwezig mag zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk, echter enkel na overleg met Ayenni.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

9.1 Ayenni behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Door een afspraak te maken bij Ayenni verklaart de cliënt akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gaan in vanaf 25/11/2023.